Thông báo về việc giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 10/05/2021
08/05/2021 - Lượt xem: 4631

THÔNG BÁO

Về việc giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 10/05/2021

 

Thực hiện Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/05/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Học viện Hàng không Việt Nam thông báo đến các Phòng/Khoa/Trung tâm, các đơn vị có liên quan và người học thực hiện các nội dung về giảng dạy và học tập như sau:

1. Đối với các học phần lý thuyết: Giảng viên, người học các hệ, trình độ đào tạo thực hiện giảng dạy và học tập bằng hình thức trực tuyến (E-Learning) kể từ ngày 10/05/2021 cho đến khi có thông báo mới;

2. Đối với các học phần có nội dung thực hành: Khoa căn cứ tình hình thực tế và chuyên môn đề xuất các phương án cụ thể, đảm bảo các điều kiện về giãn cách và gửi đề xuất về Phòng Đào tạo trước ngày 10/05/2021;

3. Giảng viên giảng dạy trực tuyến bằng các công cụ có trên nền tảng LMS của Học viện (lms.vaa.edu.vn). Lịch giảng dạy căn cứ theo đúng tiến độ trong thời khóa biểu của Phòng Đào tạo, đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng để hoàn tất tiến độ đào tạo Học kỳ 2 (2020-2021);

4. Người học chú ý theo dõi thông báo để thực hiện việc học tập trực tuyến từ giảng viên trên LMS và thông báo của Học viện trên trang sinh viên. Trường hợp người học quên password thì truy cập tại đây để được cung cấp;

5. Phân công nhiệm vụ của các đơn vị trong Học viện:

- Giao Phòng Đào tạo xem xét điều chỉnh, lên lịch giảng dạy và học tập phù hợp với tình hình thực tiễn;

- Giao Phòng Tổ chức – Hành chính đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật;

- Giao Trung tâm HN&TVVL thông tin kịp thời đến cho người học;

- Giao các Khoa triển khai thông báo này đến cho giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng) biết để thực hiện.

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, Thầy/Cô, người học vui lòng liên hệ:

- Hỗ trợ về kỹ thuật, cung cấp password: Tổ Hỗ trợ Elearning (Thầy Hồ Nhân Đức – duchn@vaa.edu.vn; Thầy Huỳnh Hữu Nhân – nhanhh@vaa.edu.vn; Thầy Nguyễn Thành Tâm – tamnt@vaa.edu.vn).

- Hỗ trợ về thời khóa biểu: Phòng Đào tạo (Điện thoại: 028.3844.9242).

            Trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng/Khoa/Trung tâm;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Hải HằngTập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: Scan 7 May 2021.pdf Tải về ----- Xem: Scan 7 May 2021.pdf