Thông báo về việc dạy và học trực tuyến từ ngày 22/02/2021
17/02/2021 - Lượt xem: 4568

Thực hiện chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Trước diễn biến mới khó lường của dịch bệnh COVID-19, Học viện Hàng không Việt Nam thông báo đến các Phòng/Khoa/Trung tâm, các đơn vị có liên quan và người học thực hiện các nội dung về giảng dạy và học tập, cụ thể như sau:

- Giảng viên, người học các hệ, trình độ đào tạo thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến (E-Learning) kể từ ngày 22/02/2021. Sau thời gian này, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Học viện sẽ có thông báo mới về hình thức giảng dạy, học tập cho giảng viên và người học;

- Giảng viên giảng dạy trực tuyến bằng các công cụ có trên nền tảng LMS của Học viện (lms.vaa.edu.vn). Lịch giảng dạy căn cứ theo đúng tiến độ trong thời khóa biểu của Phòng Đào tạo đã thông báo (có trên hệ thống EMPT);

- Người học chú ý theo dõi thông báo để thực hiện việc học tập trực tuyến từ giảng viên trên LMS và thông báo của Học viện trên trang sinh viên. Trường hợp người học quên password thì liên hệ với Tổ Hỗ trợ kỹ thuật để được cung cấp;

- Các lớp học phần Giáo dục thể chất tạm thời dời lịch học trong khoảng thời gian trên cho đến khi có thông báo mới;

- Phân công nhiệm vụ của các đơn vị trong Học viện: Phòng Đào tạo điều chỉnh, lên lịch giảng dạy và học tập; Phòng Tổ chức – Hành chính đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm thông báo kịp thời đến cho người học; các Khoa triển khai đến cho giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng) biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, Quý Thầy/Cô, người học vui lòng liên hệ:

1Hỗ trợ về kỹ thuật, cung cấp password: Tổ Hỗ trợ Elearning (Thầy Hồ Nhân Đức – duchn@vaa.edu.vn; Thầy Huỳnh Hữu Nhân – nhanhh@vaa.edu.vn; Thầy Nguyễn Thành Tâm – tamnt@vaa.edu.vn).

2. Hỗ trợ về thời khóa biểu: Phòng Đào tạo (Điện thoại: 028.3844.9242).

            Trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng/Khoa/Trung tâm;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

TSNguyễn Thị Hải Hằng