Thông báo ghi danh vào lớp học trực tuyến Học kỳ 1 năm 2021 – 2022 (khóa 2017, 2018, 2019, 2020) và Học kỳ 2 năm 2020 – 2021 hệ VLVH
31/08/2021 - Lượt xem: 6270

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên về việc ghi danh vào lớp học phần trên hệ thống LMS (http://lms.vaa.edu.vn). Hướng dẫn chi tiết việc ghi danh vào lớp học phần, sinh viên truy cập vào https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen xem tại mục 4. Sinh viên ghi danh vào lớp học và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý:

- Sinh viên phải ghi danh vào đúng Mã lớp học phần (Có đầy đủ 12 chữ số, ví dụ: 010100008201) căn cứ theo thời khóa biểu để tránh nhầm lớp.

Việc ghi danh nhầm lớp sẽ ảnh hưởng đến chuyên cần trong quá trình học trực tuyến và kết quả thi trực tuyến cuối kỳ (nếu có) do thi nhầm lớp.

- Hạn ghi danh chậm nhất: 24 giờ ngày 17/9/2021 (đối với những lớp có thời khóa biểu sớm, sinh viên cần ghi danh sớm để tham gia vào lớp học)

- Trong quá trình ghi danh nếu gặp vấn đề về LMS, sinh viên xem thông tin tại đây (trình bày cụ thể câu cuối - nếu có): BẤM VÀO ĐÂY

Trân trọng thông báo./.