Thông báo ghi danh vào lớp học trên hệ thống LMS Học kỳ 1 năm 2022 – 2023 (Khóa 2021 trở về trước)
04/09/2022 - Lượt xem: 3481

Tổ Elearning thông báo sinh viên về việc ghi danh vào lớp học phần trên hệ thống LMS (http://lms.vaa.edu.vn). Hướng dẫn chi tiết việc ghi danh vào lớp học phần, sinh viên truy cập vào https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen xem tại mục 4. Sinh viên ghi danh vào lớp học và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý:

- Sinh viên phải ghi danh vào đúng Mã lớp học phần (Có đầy đủ 12 chữ số, ví dụ: 010100008502) căn cứ theo thời khóa biểu để tránh nhầm lớp.

- Việc ghi danh nhầm lớp sẽ ảnh hưởng đến quá trình học. 

- Hạn ghi danh chậm nhất: 24 giờ ngày 15/9/2022

- Trong quá trình ghi danh nếu gặp vấn đề về LMS, sinh viên gửi đồng thời 03 email: nhanhh@vaa.edu.vn; duchn@vaa.edu.vn; tamnt@vaa.edu.vn

- Những vấn đề liên quan đến địa chỉ email học viện, sinh viên liên hệ email: tamnt@vaa.edu.vn

Trân trọng thông báo./.