ĐĂNG KÝ THÔNG TIN RESET LẠI MẬT KHẨU & SỰ CỐ KHÁC (NẾU CÓ) TRÊN HỆ THỐNG LMS
15/06/2021 - Lượt xem: 7660

Lưu ý:
- Sinh viên trước đó đã đăng ký gmail hoặc đã từng sử dụng email học viện thì sinh viên chủ động reset mật khẩu theo hướng dẫn câu 2 mục sinh viên của link https://vaa.edu.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen/. Nếu không reset password được thì điền thông tin Tại đây;
- Đăng ký xong xem kết quả Tại đây;
- Chậm nhất trong vòng 1 giờ sinh viên kiểm tra lại shorturl.at/ixIU5. Sinh viên thấy thông tin của mình đã được quét khối vàng thì sinh viên đó đã được reset lại với mật khẩu mặc định là Vaa-MSSV. Khi đó sinh viên vào hệ thống LMS để đăng nhập lại bình thường & đổi mật khẩu. Sau 03 giờ kể từ lúc đăng ký reset lại mật khẩu sinh viên gọi Thầy Hồ Nhân Đức (duchn@vaa.edu.vn) và Thầy Huỳnh Hữu Nhân (nhanhh@vaa.edu.vn) để được reset lại mật khẩu kịp thời.
- Ngoài ra sinh viên gặp khó khăn gì hệ thống LMS thì ghi cụ thể & rõ ràng ở câu hỏi cuối cùng (nếu chỉ hỏi câu hỏi không cần reset mật khẩu thì ghi KHÔNG CẦN RESET MẬT KHẨU)
- Các đường link có hiệu lực đến hết ngày 19/7/2021

Trân trọng thông báo./.