THÔNG BÁO V/v giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp KHOA và HỌC VIỆN năm học 2016-2017

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

BCH HỌC VIỆN HKVN

___

Số: 40 /TB-BTK

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa và Học viện năm học 2016-2017

_____

- Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-HSV ngày 26/9/2014 về triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố;

- Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BTK ngày 26/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố;

Nhằm bình chọn, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2016-2017; đồng thời giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành và Trung ương năm 2017, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông báo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn với các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Đối với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa và học viện năm 2016-2017:

1.1. Tiêu chuẩn bình chọn:

Thực hiện trên cơ sở Hướng dẫn  về triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện.

1.2. Phương pháp đánh giá, xét chọn:

Các đơn vị thực hiện đầy đủ và đúng quy định theo hướng dẫn:  https://drive.google.com/file/d/0B8Z3M7v3D3BsWFRrcklQM3dwY2c/view

Hồ sơ gồm:

+ CÁ NHÂN: 

https://drive.google.com/file/d/0Bw3YlWT4aRz6eEd3NU1XU3F0RWM/view

+ TẬP THỂ:

https://drive.google.com/file/d/0Bw3YlWT4aRz6QkRSdDlCelpKclk/view

 

Hồ sơ đề cử phải đầy đủ tất cả các loại văn bản theo quy định. Hồ sơ đề cử để trong 01 bìa hồ sơ cho từng cá nhân, tập thể.

Bản khai thành tích cá nhân (Mẫu 1), bản khai thành tích tập thể (Mẫu 2) phải khai đầy đủ, chi tiết; chú ý ghi rõ thành tích đạt được năm nào, cấp nào, tập trung khai các thành tích đạt được trong năm 2016-2017.

Nếu mục nào trong bản khai không có thì ghi rõ là “Không”, không được để trống, không được chỉnh sửa, xóa bớt các mục của bản khai thành tích theo mẫu.

Hồ sơ mỗi cá nhân kèm theo 02 (hai) hình thẻ 3x4. Hồ sơ mỗi tập thể kèm theo 20 hình ảnh các hoạt động tổ chức triển khai, tổ chức thực hiện, tuyên dương gương điển hình phong trào “Sinh viên 5 tốt” (cận cảnh, khổ 10x15). Ảnh gửi bằng file, gửi về địa chỉ vanphonghoisinhvien.vaa@gmail.com

1.3. Tất cả các hồ sơ theo quy định gi về Văn phòng Hội Sinh viên (Số G1C, 18A/1 Cộng Hoà. Điện thoại: 01675064125, hạn chót ngày 27/10/2017)

Bất kỳ trường hợp nào thiếu hồ sơ (văn bản chính thức và file văn bản, file hình) hoặc gửi trễ so với yêu cầu đều sẽ không được đưa vào danh sách xem xét. 

Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Châu Hiếu - Ủy viên Ban chấp hành HSV Học viện (điện thoại: 01675064125).

 

2. Đối với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành và Trung ương năm 2017:

2.1. Tiêu chuẩn bình chọn: Thực hiện trên cơ sở Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 về thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013 - 2018; Quyết định số 02-QĐ/TWHSV ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (sửa đổi, bổ sung).

2.2. Phương pháp đánh giá, xét chọn: Các hồ sơ đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2017 sẽ được chọn giới thiệu hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2017.

* Lưu ý: Không giới hạn số lượng hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam trong nhiệm kỳ 2015 - 2018; Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện đề nghị cơ sở các cấp tiến hành công tác bình chọn, giới thiệu các cá nhân, tập thể đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, hình thức và có giải pháp phát huy Sinh viên 5 tốt trong và sau tuyên dương.

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Hội Sinh viên Học viện;

- Đoàn - Hội Sinh viên các khoa;

- Lưu VP.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN HV

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 96
Hôm nay: 3317
Hôm qua: 3848
Tổng cộng: 5423461