KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HS – SV NĂM HỌC 2017 – 2018

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HS – SV

NĂM HỌC 2017 – 2018

 Thành phần bắt buộc: Học sinh, sinh viên khóa mới K11, khóa cũ 8, 9, 10, Cao đẳng C8, Trung cấp nghề K22.

 

 

 

 

 

           Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong nhà trường và căn cứ vào Công văn số 3333/BGDĐT - GDCTHSSV, ngày 02/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên” trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng và trung cấp năm học 2017 - 2018.

         Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 04/8/2017 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam về việc Kế hoạch  “Tuần sinh hoạt công dân học sinh- sinh viên”. Nay, Học viện lập kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh- sinh viên” năm học 2017 - 2018 với những nội dung sau:        

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.

2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

3. Việc tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân học sinh- sinh viên” năm học 2017 - 2018 tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thn Nghị quyết Đại hội đại biu toàn quốc ln thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Ngh quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị ln thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt những vn đ về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm (giai đoạn 2016-2021). Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017: về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

2. Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2017-2018.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV như: Quyn con người, quyn công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đ cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục (Theo Quyết định số 3704/QĐ- BGDĐT ban hành ngày 10/09/2013); Quyết định số1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;

- Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chng bạo lực học đường tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chng bạo lực học đường.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã ung rượu, bia; Vận động HSSV thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.

- Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, Thông tư s 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Quy chế sinh viên nội trú-ngoại trú; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV (Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, tăng lên 1.500.000 đng/tháng/học sinh, sinh viên).

- Các quy chế, nội dung về công tác đào tạo, công tác sinh viên do nhà trường quy định cụ thể; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017-2018

4. Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phm và các tệ nạn xã hội, phòng chng HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Phòng, chng tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, nht là trang bị các kỹ năng, hiểu biết, để HSSV ng xử, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xu, độc hi, tác động tiêu cực môi trường mạng... HSSV không nói tục, chửi bậy, hút thuc lá, ung rượu bia say và vt rác bừa bãi...

6. Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu HSSV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ do nhà trường tổ chức; giáo dục kỹ năng sng, rèn luyện thân th.

7. Tăng cường tổ chức các chuyên đề, các diễn đàn về giáo dục kiến thức gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên; công tác thanh niên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học năm học 2017-2018.

8. Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện; cn đảm bảo các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động của Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Đy mạnh tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên.

10. Nhà trường sẽ dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, giải đáp thắc mắc của HSSV.

Thời khóa biểu từng khóa đính kèm:

 

 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN HS-SV NĂM HỌC 2017 - 2018.pdf

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 71
Hôm nay: 326
Hôm qua: 5313
Tổng cộng: 8581837