THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

 Thực hiện Quyết định số 891A/QĐ-HVHK ngày 05/09/2016 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam về việc Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá Kết quả rèn luyện Học sinh, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam;

Để thực hiện tốt công tác đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên trong năm học 2016 – 2017 đối với học sinh, sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015, 2016.  Bộ phận Quản lý Sinh viên – Phòng TCCB&QLSV hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên Học viện trong năm học 2016 - 2017 như sau:

1.   Nội dung đánh giá:

Học sinh, Sinh viên tiến hành thực hiện việc đánh giá điểm rèn luyện năm học 2016 – 2017 trên cơ sở các nội dung được quy định tại Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên (file đính kèm).

2.   Thời gian thực hiện đánh giá:

- Bắt đầu từ Học kỳ 1 năm học 2016-2017.

3.   Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên:

 

1. Học sinh, Sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn để điền cho hợp lý. Sau khi bản thân học sinh, sinh viên tự đánh giá, nộp phiếu cho Ban cán sự lớp/ Lớp trưởng (BCSL/LTr), Giáo viên chủ nhiệm/ Cố vấn học tập (GVCN/CVHT) chủ trì cuộc họp lớp để tiến hành rà soát các tiêu chí và biểu quyết các mục của tiêu chí. Kết quả đánh giá được tổng hợp theo mẫu. Ban cán sự lớp/Lớp trưởng đóng phiếu thành cuốn theo đúng trật tự danh sách lớp và nộp về Khoa chuyên môn, Trung tâm. Khoa chuyên môn, Trung tâm tổng hợp ký xác nhận và nộp về Bộ phận quản lý Học sinh, sinh viên - Phòng TCCB&QLSV làm Quyết định trình Giám đốc ký công nhận.

2. Học sinh, Sinh viên nhận thấy sự bất hợp lý trong đánh giá kết quả rèn luyện cần phản ảnh bằng văn bản cho GVCN/CVHT, nếu không được giải quyết có thể khiếu nại lên  Khoa chuyên môn, Trung tâm, Phòng TCCB&QLSV chậm nhất sau 3 ngày từ khi nhận được phản ảnh phải trả lời cho sinh viên.

3. GVCN/CVHT vì lý do đặc biệt không thể tham dự đánh giá KQRL cho sinh viên lớp mình phải báo cáo Lãnh đạo Khoa, Trung tâm cử người hỗ trợ trong công tác đánh giá KQRL cho học sinh, sinh viên bảo đảm kịp thời.

4. Nếu học sinh, sinh viên vi phạm nhiều khuyết điểm nằm trong cùng một tiêu chí sẽ được nhận điểm đánh giá áp dụng cho khuyết điểm nặng nhất.

5. Phân loại KQRL của học sinh, sinh viên cuối kỳ, cuối năm, toàn khóa học như sau: điểm từ 90 đến 100: loại Xuất sắc; từ 80 đến 89: loại Tốt; từ 70 đến 79: loại Khá; từ 60 đến 69: loại TB khá; từ 50 đến 59: loại Trung bình; từ 30 - 49: loại Yếu; Dưới 30: loại Kém.

6. Kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được tính bình quân cho từng học kỳ, toàn khóa học và in cùng bảng điểm học tập.

* Lưu ý: Trường hợp học sinh, sinh viên không nộp phiếu tự đánh giá điểm rèn luyện cho lớp theo quy định thì xem như không đánh giá và bị xếp loại rèn luyện kém.

 Đây là nội dung quan trọng trong công tác rèn luyện chung của Học viện Hàng không Việt Nam đề nghị Học sinh, sinh viên Học viện thực hiện nghiêm túc các nội dung của thông báo này.

 

 PHÒNG TCCB&QLSV

BỘ PHẬN QUẢN LÝ SINH VIÊN


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN.doc

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN - SỬ DỤNG ĐỐI VỚI KHOA, TRUNG TÂM.xls

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 57
Hôm nay: 2684
Hôm qua: 2327
Tổng cộng: 8303754